Keterangan
Laporan Penyelidikan [Faktor yang mempengaruhi keputusan Peperiksaan Hifz Al-Quran Kajian ke atas pelajar Diploma]
Laporan Penyelidikan [Faktor yang mempengaruhi keputusan Peperiksaan Hifz Al-Quran Kajian ke atas pelajar Pensijilan]
Hubungan Peruntukan Masa Penggunaan Telefon Pintar Dengan Prestasi Hafazan
Amalan Teknik Hafazan Al-Quran Di Darul Quran
Berkenaan Doa "Rabbana La Tu'akhizna in Nasina au Akhto'na" Dari Sudut Bahasa
Kajian Terhadap Tingkah Laku, Motivasi, Kecerdasan Emosi Dan Daya Tahan Pelajar Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat Darul Quran JAKIM
Pengekalan Hafazan Pelajar Semester Enam Program Pengajian Diploma Tahfiz Al-Quran
Perkembangan Pendidikan Tahfiz: Darul Quran Perintis Dinamik
Sumbangan Darul Quran terhadap OKU Penglihatan
Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Pelajar Dalam Peperiksaan Kursus Hifz Al-Quran Satu Kajian Di Darul Quran
Keberkesanan Kaedah Kefahaman Makna Ayat Al-Quran Berbantukan Al-Quran Terjemahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Hifz Al-Quran
Kajian Tinjauan Terhadap Penjadualan Kelas Hafazan Di Pusat Pengajian Tahfiz
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader